Základní informace

Doba realizace projektu: 1.8.2011-30.6.2012

Pro žáky s těžkým a hlubokým zdravotním postižením jsou v současné době zaváděny do vyučovacího procesu školní vzdělávací programy zpracované na základě RVP pro ZŠS.

Žáci s těmito stupni zdravotního postižení jsou vzděláváni podle IVVP, které vystihují jejich jednotlivé schopnosti a dovednosti, pomáhají ve zlepšení dovedností pro další život.

V rámci projektu bude vyhlášena veřejná zakázka, při jejíž realizaci pomůže partner projektu- Město Říčany, který pomůže současně i s publicitou v místním a regionálním tisku
Vzhledem k tomu, že pro danou skupinu daného stupně zdravotního postižení není výběr pracovních softwarů, a vzhledem k tomu, že bude možné produkty využít i v jiných speciálních školách, domníváme o vhodnosti finančního krytí z veřejných zdrojů.

Software Vojta je připravován pro žáky s hlubokým zdravotním postižením, jejichž postižení je ve většině případů spojeno s kombinovaným zdravotním postižením. Pro žáky je vzhledem k jejich zdravotnímu handicapu důležitý rozvoj analýzy a syntézy, jemné motoriky, zvýšení sebevědomí, rozvoj základních životních schopností a dovedností, získání základů obsluhy PC.

Software David bude sloužit k rozvoji slovní zásoby, matematických schopností a dovedností, finanční gramotnosti, analýzy a syntézy nejen zrakové, ale i sluchové.

Celý projekt navazuje na „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji“, kdy jedním z hlavních cílů je vytvoření podmínek pro efektivní kompenzaci zdravotních a sociálních znevýhodnění jednotlivců při získání vzdělání i jejich uplatnění v návaznosti na subkapitolu 5.3.3., dále na rozvoj počítačové gramotnosti subkapitola 5.3.9., Zlepšování podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (subkapitola 5.3.1, Motivace škol k účasti na pomoci dětem, umístěným v dětských domovech a zařízeních ústavní a výchovné péče, adaptovat se při přechodu do běžného života (subkapitola 5.3.11). Dále navazuje na strategické dokumenty zřizovatele „Akční plán Města Říčan“a školy „Dlouhodobou koncepci školy“.